Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

arn
18:55
arn
18:54
7454 7c2e
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaoll oll
arn
18:53
arn
18:52
8003 3068
Reposted frompampunio pampunio viainsanedreamer insanedreamer
arn
18:51
8566 9e09 500
My Sweetie sent this, and I concur!
arn
18:50
9643 937e
arn
18:50
8831 2527 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabisia bisia
arn
18:49
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaFuel Fuel
arn
18:49
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaqBIsMep qBIsMep
arn
18:42
Reposted fromDennkost Dennkost viaKerisha Kerisha
18:42
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel
arn
18:38
8860 3126 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrarzynka grarzynka
arn
18:38
arn
18:38
8681 b41e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamendel mendel
arn
18:27
Reposted fromFlau Flau viafadenb fadenb
arn
18:26
4675 7094
arn
18:24
0637 96f3 500
arn
18:24
9305 3f43 500
Reposted fromsoftboi softboi viagrarzynka grarzynka

March 29 2019

arn
21:06
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaaskman askman
arn
21:03
"Ile razy masz ochotę kogoś krytykować (...) przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— Francis Scott Fitzgerald
Reposted frominto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl